VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti ZOOMERING s.r.o.

pro poskytování služby ZOOMERING 100% online výuka

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti:

ZOOMERING s.r.o.

Se sídlem: 28. října 2663/150, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 27808424

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 52382

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21, Praha 4

č.ú. 2746176001/5500

IBAN CZ8355000000002746176001   CZK

(dále jen „ZOOMERING“ nebo také „poskytovatel“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o poskytnutí Služeb ZOOMERING 100% on-line výuka (dále také jen „Služby“).

Službami“ dle těchto VOP se přitom rozumí zprostředkování a zajištění on-line jazykových kurzů s kvalifikovanými lektory nabízených prostřednictvím nabídky internetových stránek www.zoomering.cz (dále také jen „webové stránky“).

Klientem“ se dále rozumí zájemce o poskytnutí uvedených Služeb společnosti ZOOMERING.

Tyto VOP jsou určené pro klienty – spotřebitele, tedy pro fyzické osoby, které si objednávají Služby mimo souvislost s (případným) vlastním podnikáním. Na dílčí části těchto VOP však mohou odkazovat i smluvní ujednání poskytovatele se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Ustanovení těchto VOP tvoří vždy nedílnou součást smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi klientem a poskytovatelem, která je uzavírána vždy jednotlivě, na základě objednávky klienta a jejího potvrzení poskytovatelem.
 2. Klient má k těmto VOP přístup prostřednictvím webové stránky a má možnost se s nimi vždy před vlastním uskutečněním objednávky Služeb seznámit. Podáním objednávky Služeb klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.
 3. Smlouva o poskytování Služeb a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu o poskytování Služeb lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat s tím, že změny obchodních podmínek jsou účinné vždy dnem jejich zveřejnění na webových stránkách. Pro vztah založený smlouvou o poskytování Služeb mezi poskytovatelem a klientem je rozhodné vždy znění VOP účinné ke dni uzavření smlouvy o poskytování Služeb.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

Čl. II. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování Služeb

A. Objednávka prostřednictvím formuláře na webových stránkách  

 1. Pro objednání Služby klient vyplní formulář aplikace webových stránek, přičemž klient v něm uvede zejména požadavky na objednávané Služby (výběrem z nabídky na webových stránkách a v objednávkovém formuláři), zvoleném způsobu úhrady ceny Služeb, požadovaném způsobu poskytnutí Služby, včetně kontaktních údajů klienta potřebných pro účely poskytnutí Služeb (dále také jen jako „objednávka“).
 2. Před zasláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.
 3. Obdržení objednávky poskytovatelem bude bez zbytečného odkladu klientovi potvrzeno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) klientem uvedenou v objednávce. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (povaha a rozsah Služby, výše ceny za poskytnutí Služby) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

B. Objednávka prostřednictvím e-mailu

 1. Klient může učinit objednávku rovněž tak, že objednávku Služeb zašle poskytovateli e-mailem (na kontaktní adresu: info@zoomering.com), přičemž je povinen v ní uvést své jméno, příjmení, Skype jméno, datum narození, adresu svého bydliště, a dále v ní specifikovat objednávanou Službu (jazykový kurz), a to výběrem z nabídky na webových stránkách. 
 2. Poskytovatel potvrdí klientovi bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 pracovních dnů od přijetí takového e-mailu, že objednávka mu byla doručena. V tomto e-mailu zároveň klienta výslovně upozorní, že součástí smlouvy (v případě přijetí objednávky poskytovatelem) jsou rovněž tyto VOP.

C. Společná ujednání

 1. Klient je při objednávání Služeb povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a za správnost těchto údajů plně odpovídá. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování Služeb, a to zejména v případě, že údaje uvedené klientem v objednávce jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu klienta objednat si Služby poskytovatele.
 2. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o poskytnutí Služeb. Podmínkou platnosti objednávky je přitom vždy vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, resp. uvedení všech povinných údajů v e-mailové objednávce.
 3. Neuvede-li klient v objednávce jinak, platí, že odesláním objednávky klient výslovně žádá o poskytnutí Služeb dle své objednávky v nejbližším možném termínu a souhlasí s jejich poskytnutím v nejbližším možném termínu, tedy i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (ve smyslu čl. XI. těchto VOP). Klient bere na vědomí, že tím může být omezeno jeho právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, způsobem uvedeným v čl. XI. odst. 2 a 3 těchto VOP.  Pro vyloučení případných pochybností se uvádí, že poskytování Služeb bude vždy zahájeno až po uhrazení příslušné částky ceny Služeb.
 4. Objednávka představuje neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Služeb, který má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací) ze strany poskytovatele, které bude poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávce (resp. na adresu, ze které je odeslána e-mailová objednávka). Smluvní vztah se uzavírá na dobu uvedenou v poskytovatelem potvrzené objednávce.
 5. Pokud poskytovatel nepřijme (neakceptuje) objednávku ve stanovené lhůtě, není objednávka považována za přijatou a smlouva o poskytování Služeb není uzavřena.
 6. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování Služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování Služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí klient sám.

Čl. III Všeobecná ujednání a podmínky poskytování Služeb

 1. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí Služeb, tedy zejména k zajištění objednané jazykové výuky – v souladu s nabídkou Služeb na jeho webových stránkách, a to především co do rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Poskytovatel bezodkladn4ě po schválení (akceptaci) objednávky přidělí klientovi odpovídající lektory a poskytne o tom klientovi odpovídající informace. Poskytovatel určuje obsahovou náplň kurzu, která bude odpovídat potvrzené objednávce klienta. Klient je srozuměn s celkovou koncepcí, filozofií a záměrem kurzů nabízených poskytovatelem, vždy v souladu s aktuální nabídkou na webové stránce www.zoomering.cz.
 2. Klient je povinen převzít objednávané Služby (objednanou výuku) a řádně a včas za ni zaplatit. Klient bere na vědomí, že Služby mu budou poskytovány vždy až po zaplacení příslušné částky ceny poskytovaných Služeb.
 3. Klient je srozuměn s tím, že pro řádné poskytování Služeb, tedy zajištění on-line jazykové výuky ze strany poskytovatele musí klient disponovat nejméně následujícím programovým a technickým vybavením:
  1. aktuální verzí programu Skype;
  2. zařízením s vysokorychlostním připojením k internetu: Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek – 0,5Mbps download/ 0,5Mbps upload; Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek v HD kvalitě – 1,5Mbps download/ 1,5Mbps upload;
  3. webovou kamerou či HD webovou kamerou, mikrofonem a sluchátky.

   Poskytovatel neodpovídá za nedostatky programového nebo technického vybavení na straně klienta. Veškeré náklady na výše uvedené technické a programové vybavení na straně klienta pro účely poskytování Služeb nese vždy výlučně klient.
 1. Klientovi bude zřízen přístup do klientské zóny poskytovatele na webových stránkách (dále také jen „klientská zóna“). Prostřednictvím klientské zóny bude klient informován o poskytování Služeb a jejich čerpání.

Čl. IV Termín realizace výuky v rámci poskytování Služeb

 1. Délka výukového bloku je 50 nebo 100 minut, vždy v souladu s akceptovanou objednávkou (pokud v akceptované objednávce není uvedeno jinak).
 2. Poskytovatel je povinen poskytovat klientovi v rámci celkové doby výuky, která bude uvedena v akceptované objednávce. Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden či o nezbytně nutnou dobu v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné; o takovém posunutí bude klienta bezodkladně informovat, včetně důvodů pro takové posunutí. V rámci celkové doby výuky budou sjednávány lekce postupem uvedeným níže v těchto VOP, tedy obvykle s měsíčním hlášením po dohodě smluvních stran. Do konce celkové doby výuky je třeba vyčerpat všechny lekce z takové objednávky. Lekce, které nebudou klientem nebo jím určenou osobou z důvodů na straně klienta vyčerpány v uvedené době, propadají a klient nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční či jakoukoliv jinou kompenzaci ze strany společnosti ZOOMERING či lektorů. Klient bude upozorňován na počet dosud nevyčerpaných lekcí a termíny celkové doby výuky prostřednictvím klientské zóny.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit v termínu výuky sjednaném, poskytovatel o tom bude informovat klienta a nabídne mu možné náhradní termíny výuky.
 4. Poskytovatel zajišťuje jednotlivé lekce pro klienty v pracovních dnech (které jsou pracovními dny v České republice), vždy v době od 7:00 do 20:00. Klient je v objednávce oprávněn označit preferovaný čas výuky (preferovaný den a čas výuky), přesné termíny jednotlivých lekcí však budou vždy sjednány a určeny způsobem dle následujícího odstavce. Jednotlivé lekce budou obvykle poskytovány v pravidelných termínech, s četností sjednaného počtu lekcí za měsíc; jednotlivé termíny však mohou být v rámci celkové doby výuky měněny a nahrazovány (způsobem v těchto VOP sjednaným).
 5. Termíny konkrétních lekcí se stanoví na základě domluvy mezi poskytovatelem (resp. jeho zaměstnanci, zejména na pozici office manager) a klientem, a to buď e-mailem, telefonicky či prostřednictvím SMS. Termín lekce je možné určit vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce, obvykle však budou sjednávány s měsíčním předstihem (vždy pro následující měsíc). Poskytovatel bude klienta kontaktovat ohledně možných termínů lekcí pravidelně měsíčně (a to obvykle e-mailem zasílaným v první polovině měsíce, který předchází měsíci, na který je výuka plánována – termíny tak budou domlouvané vždy s předstihem pro následující měsíc). Poskytovatel vyvine potřebné úsilí, jaké po něm lze rozumně požadovat, pro kontaktování klienta tak, aby mohly všechny lekce být vybrány v rámci celkové doby výuky. Přehled sjednaných potvrzených termínů lekcí bude pro klienta dostupný v klientské zóně.
 6. Lekce začínají v předem dohodnutém čase (dle předchozího odstavce) mezi jedním z přidělených lektorů a klientem dle předchozího odstavce, a to tak, že lektor kontaktuje klienta pomocí programu Skype prostřednictvím kontaktních údajů,  které budou vždy pro jednotlivé lekce uvedeny v klientské zóně tak, že vyzve klienta ke spojení (zahájení hovoru). Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen nebo nebude reagovat (nezahájí hovor), vyčká lektor ještě dalších 15 minut; klient bere na vědomí, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Pokud klient nebude připojen ani po uplynutí doby dle předchozí věty platí, že hodina je zrušena bez náhrady a bez nároku na kompenzaci.
 7. Klient má možnost bezplatně zrušit či změnit sjednaný datum a čas konkrétní lekce nejpozději 24 hodin před jejím sjednaným začátkem. Pro zrušení či přesun výuky sjednané na první pracovní den v kalendářním týdnu (obvykle pondělí) je však potřeba oznámení klienta nejpozději v poslední pracovní den v předcházejícím kalendářním týdnu (obvykle pátek) do 12:00 hodin poskytovateli. Klient hlásí poskytovateli případné požadavky na změny na tel. +420 739 759 759 nebo na „info@zoomering.cz“. Pokud klient zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, platí, že hodina je zrušena bez náhrady a bez nároku na kompenzaci, tedy lekce bude naúčtována v plné výši.
 8. Poskytovatel je oprávněn předem zrušit lekci z důležitých důvodů (zejména technických či organizačních), přičemž o zrušení lekce a o jeho důvodech je povinen klienta bezodkladně informovat. V takovém případě se zavazuje poskytnout klientovi náhradní lekci v oboustranně sjednaném termínu.
 9. Klient je oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití vždy pouze s předchozím výslovným souhlasem lektora. V případě pořízení nahrávky lekce klientem, je klient oprávněn tuto nahrávku použít pouze a výhradně pro svou osobní potřebu a nesmí tuto nahrávku poskytovat třetím osobám či ji zveřejnit. Klient je rovněž srozuměn s tím, že mu není poskytováno jakékoliv oprávnění (licence) k užití předmětů práv duševního vlastnictví poskytovatele (loga, informace a údaje) či lektora (výukové materiály). Výukové materiály je klient oprávněn užívat výlučně pro osobní potřebu a zásadně nikdy pro jakékoliv komerční účely.

Čl. V Cena za poskytnutí Služeb – kurzovné

 1. Cena za poskytování Služeb je vždy stanovena za příslušný jazykový kurz (dále jen „kurzovné“) a je určena na základě dílčí objednávky klienta dle konkrétní zvolené specifikace kurzu a jeho cenové varianty (výběrem z Poskytovatelem nabízených kurzů prostřednictvím webových stránek).
 2. Webová stránka obsahuje informace o poskytovaných Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb, tj. jednotlivých cen kurzovného. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a webové stránky obsahují také informace o případných dalších nákladech spojených s poskytnutím Služby. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Ceny Služeb mohou být poskytovatelem průběžně měněny, přičemž platné jsou vždy ceny Služeb uvedené na webové stránce v okamžiku odeslání objednávky.
 3. Kurzovné zahrnuje příslušný počet vyučovacích hodin (dle specifikace potvrzené objednávky) a výukové materiály zpřístupněné klientovi přímo lektorem při on-line výuce.
 4. Kurzovné nezahrnuje cenu učebnic, jejichž pořízení ze strany klienta může být poskytovatelem vyžadováno pro realizaci výuky v rámci poskytnutí Služeb. V případě, že pro realizaci výuky bude vyžadováno obstarání dalších materiálů na náklady klienta, bude klient na tuto skutečnost upozorněn v nabídce Služeb na webové stránce.

Čl. VI Platební podmínky, způsob a forma platby

            A. Splatnost

 1. Klient je oprávněn hradit kurzovné způsoby odpovídající pro jednotlivé kurzy způsobem uvedeným v nabídce poskytovatele na webových stránkách, a to obvykle:

a) jednorázovou platbou kurzovného

V případě platby kurzovného jednorázovou platbou, je klient povinen uhradit kurzovné, tedy zaplatit cenu objednaného jazykového kurzu, nejpozději do 7 dnů od objednání Služeb jazykového kurzu (případně způsobem a za podmínek v souladu s potvrzenou objednávkou), současně však vždy nejpozději vždy však před zahájením výuky.

b) platbou kurzovného na splátky.

V případě platby kurzovného na splátky je klient povinen vždy uhradit kurzovné (tedy celou cenu objednaného jazykového kurzu), a to v měsíčních splátkách, které:

i. budou určené ve výši dle aktuální nabídky poskytovatele na webových stránkách (v případě, že je takto poskytovatelem nabízeno více variant splátek, je klient oprávněn zvolit si jím preferovanou variantu);

ii. budou splatné tak, že:

 • první splátka bude splatná do 7 dnů od objednání Služeb jazykového kurzu (případně způsobem a za podmínek v souladu s akceptovanou objednávkou, která má v takovém případě přednost), současně však vždy nejpozději před zahájením výuky pro daný měsíc;
 • další splátky budou splatné vždy měsíčně, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce, ve kterém budou klientovi poskytovány Služby jazykového kurzu (nebude-li v potvrzené objednávce sjednáno jinak), současně však vždy nejpozději před zahájením výuky pro daný měsíc. 

Klient si způsob platby kurzovného zvolí prostřednictvím objednávky, a to výběrem z možností nabízených poskytovatelem na webových stránkách. Způsob platby sjednaný v akceptované objednávce je pro klienta závazný. Na blížící se splatnost jednotlivých splátek bude klient upozorněn prostřednictvím klientské zóny.

 1. Na kurzovné, resp. jeho splátky, v příslušné výši podle potvrzené objednávky poskytovatel klientovi vždy vystaví fakturu (daňový doklad) a zašle ji klientovi na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
 2. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu).
 3. Klient je povinen uhradit cenu za poskytované Služby vždy předem a úhrada ceny je vždy podmínkou poskytnutí Služby (či jejich dílčí část) poskytovatelem. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu za poskytnutí Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Výslovně se sjednává, že v případě neuhrazení příslušné splátky je poskytovatel oprávněn odepřít klientovi poskytnutí Služeb – vždy v rozsahu počtu lekcí, jejichž cena (určená poměrem celkové částky kurzovného k celkovému počtu lekcí) nebyla klientem předem uhrazena; tím není dotčeno případné právo poskytovatele odstoupit od smlouvy, žádat uhrazení (celé částky) kurzovného, jakož i uplatnit nárok na náhradu případné způsobené škody.

B. Možnosti platby, platební brána

 1. Cenu Služby a případné náklady spojené s dodáním Služby dle smlouvy o poskytování Služeb může klient uhradit poskytovateli bezhotovostní platbou. Platební metody jsou přitom napojeny na platební bránu společnosti ComGate která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate.
 1. Využít můžete těchto možností plateb:
 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro;
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, MONETA, Fio, KB, ČSOB, mBank a další;
 3. prostřednictvím PayPal;
 4. bankovním převodem na bankovní účet uvedený v doručené faktuře.
 1. Zákazník je v případě bankovního převodu povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jak bude uveden na doručené faktuře. V opačném případě nese klient riziko, že poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. Poskytovatel poskytuje případné slevy vždy dle aktuální nabídky uvedené na webových stránkách společnosti ZOOMERING. Na objednaný kurz může být uplatněna sleva dle aktuální nabídky poskytovatele platná (uveřejněná na webových stránkách) v době učinění objednávky.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Poskytovatel se zavazuje obstarat pro výuku lektory, kteří splňují jazykové a pedagogické kompetence společnosti ZOOMERING. Klient bere na vědomí, že mu pro objednaný jazykový kurz bude přiděleno vždy více lektorů, obvykle alespoň dva, kteří se při realizaci výuky pro klienta mohou střídat.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v dnech a časech určených dle těchto VOP (zejména dle čl. IV.), případně dle těchto VOP změněných.
 3. Lektoři vedou řádnou evidenci výuky (elektronické prezenční listiny), pokud jde o účast klientů a probranou látku.
 4. Kvalitu výuky jednotlivých lektorů monitorují metodici supervizemi a office manager zjišťuje zpětnou vazbu přímo od klientů v četnosti dle aktuální potřeby.

Čl. IX Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a dále ujednáním tohoto čl. IX. a následujícího čl. X.
 2. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat písemně (elektronickou poštou zaslanou na e-mailovou adresu info@zoomering.cz), přičemž klient zároveň dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných Služeb ze strany poskytovatele. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od klienta oznámení o takové vadě Služby.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora nebo odpovídající slevy z kurzovného.
 4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se klient s poskytovatelem dohodli na delší lhůtě.
 5. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.
 6. Poskytovatel je povinen klientovi vydat potvrzení o tom, kdy případné právo z vad poskytnutých Služeb uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Čl. X Uznání reklamace

 1. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za vady při poskytování Služeb způsobené nesprávným či neúplným poskytnutím informací ze strany klienta (například uvedením nesprávného Skype jména, kontaktní adresy, uvedením nepravdivých, neúplných či nesrozumitelných informací v objednávce apod.), porušením těchto VOP či právních předpisů ze strany klienta či v důsledku jiného zavinění či okolností na straně klienta. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady při poskytování Služeb způsobené v důsledku vyšší moci, například v důsledku výpadku elektrické energie, živelné katastrofy, občanských nepokojů, válečného stavu či nouzového stavu apod.
 2. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně klienta. Jedná se tak především o změnu časových možností klienta, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se klient přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném technickém či programovém vybavení na straně klienta dle čl. III. těchto VOP apod.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká klientovi nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období, ovšem za podmínky že má řádně a včas splněny platební povinnosti vyplývající z potvrzené objednávky. Takovou skutečnost je klient povinen doložit předložením relevantního dokladu v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se klient dostane do prodlení s doložením těchto skutečností, nebude na zdravotní komplikace klienta brán zřetel, čehož si je klient vědom a s tímto souhlasí.
 4. V případě převedení kurzu do dalšího období je klient povinen vyčerpat zbývající lekce nejpozději do poskytovatelem určeného náhradního termínu, který nebude kratší než 6 měsíců od dohody o převedení kurzu na další období.
 5. Poskytovatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XI Odstoupení od smlouvy

 1. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím
  e- mailu nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách) má klient, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů
  . Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy poskytovatel akceptoval objednávku klienta) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od klienta v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. V případě, že před uplynutím 14 – denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu předchozího odstavce bylo již s poskytnutím Služeb započato a stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky klienta), klient je oprávněn od smlouvy odstoupit dle odst. 1 tohoto článku, avšak je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně Služeb již klientovi poskytnutých.
 3. V případě, že před uplynutím 14 – denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto článku byly již klientovi objednané Služby v celém rozsahu poskytnuty a stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky klienta), klient nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 1 tohoto článku.
 4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí klient odeslat poskytovateli vždy písemně (na adresu: Puchmajerova 208/1, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava), nebo e- mailem (na adresu: info@zoomering.cz). Poskytovatel se zavazuje přijetí oznámení o odstoupení potvrdit bez zbytečného odkladu po jeho obdržení do e-mailové schránky či na adresu svého sídla.
 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služeb uzavřené s klientem v těchto případech:
  1. klient neposkytuje potřebnou součinnost pro zajištění poskytnutí Služeb – zejména neposkytne poskytovateli všechny potřebné informace, neúčastní se výuky nebo nespolupracuje při poskytování Služeb či se nevhodně (zejména vulgárně nebo urážlivě) chová k lektorovi či lektorům;
  2. klient jakýmkoliv způsobem porušuje tyto VOP nebo jakékoliv závazné právní předpisy či jedná v rozporu s dobrými mravy, případně v objednávce či při poskytování VOP uvádí obsah porušující tyto VOP či jakékoliv závazné právní předpisy;
  3. v případech dále v těchto VOP uvedených.

Čl. XII Ochrana osobních údajů klienta, doručování

 1. Informace o zpracování osobních údajů klienta poskytovatelem jsou dostupné zde.
 2. Klient odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně kontaktních údajů klienta uvedených v objednávce, je klient povinen o této změně poskytovatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou klientem v objednávce, resp. na adresu poskytovatele uvedenou jako kontaktní v těchto VOP.

Čl. XIII Kontaktní údaje

 1. Kontaktní údaje poskytovatele pro klienty v souvislosti s poskytováním Služeb jsou následující:

Doručovací adresa:                Puchmajerova 208/1, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

E-mailová adresa:                  info@zoomering.cz

Telefonní číslo:                      +420 739 759 759

Klientská zóna:                      www.zoomering.cz

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem a klientem jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Vztahy neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy České republiky.
 2. Pro řešení případných sporů v souvislosti s těmito VOP jsou příslušné soudy České republiky. Klient, je-li současně spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu z této smlouvy o poskytnutí Služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytnutí Služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí Služeb vyžadují písemnou formu.
 4. Smlouva o poskytnutí Služeb včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě.
 5. Klient je oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služeb, který je dostupný zde.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 5. 5. 2021.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek, tedy v zákonné lhůtě pro odstoupení bez udání důvodu.

Upozorňujeme, že nejste oprávněni odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v případě, jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím Služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a Služby Vám již byly poskytnuty.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

ZOOMERING s.r.o.

IČO: 27808424

Puchmajerova 208/1,

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

e-mail: info@zoomering.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od následující smlouvy o poskytování Služeb:

Požadovaná Služba:               ______________________________

Datum objednání:                   ______________________________

Jméno a příjmení:                   ______________________________

Adresa:                                   ______________________________

______________________________

V____________ dne _________

______________________

podpis

Nahoru