Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ZOOMERING s.r.o.

(dále jen „Zásady“)

Všichni v naší společnosti ZOOMERING s.r.o. považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a velmi si vážíme vaší důvěry. Chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme.

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů poskytnutých nám v případě, že:

 • navštívíte naše webové stránky www.zoomering.cz (dále také jen „webové stránky“) nebo stránky naší společnosti na sociální síti Facebook nebo naše ostatní online prezentace, nebo
 • jste našimi klienty, nebo
 • máte zájem o naše služby či nás kontaktujete za jiným účelem, nebo
 • máte zájem o práci v naší společnosti.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů (tedy tím, kdo rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje), je naše společnost:

ZOOMERING s.r.o.

Se sídlem: 28. října 2663/150, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 27808424

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 52382

Kontaktní telefon:  +420 739 759 759
Kontaktní e-mail:   info@zoomering.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám sami poskytnete a to zejména:

 • vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,
 • uvedením údajů do klientské zóny na našich webových stránkách,
 • při uzavírání smluv s naší společností a při jednání o nich, a 
 • při osobním kontaktu s našimi zaměstnanci, lektory či spolupracovníky, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger apod.).

Může se jednat zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, Skype jméno či jiná uživatelská jména v rámci služeb, kterými spolu komunikujeme, jakož i jiné kontaktní údaje, bankovní a platební údaje a další údaje, zejména z uzavřených smluv či jiné údaje, které nám poskytnete. Při poskytování osobních on-line služeb (zejména v rámci on-line jazykových kurzů) nám mohou být zpřístupněny také záznamy zachycující Vaši podobu a projevy osobní povahy.

U zájemců o práci v naší společnosti zpracováváme osobní údaje, které uvedete v zaslaném  životopise a souvisejících dokumentech.

V souvislosti s povahou služeb je možné, že nám (či našim lektorům) poskytnete i vaše citlivé osobní údaje. Takové vaše osobní údaje zásadně dále neuchováváme, nevyužíváme a nezpracováváme.

Účely a důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z následujících důvodů a pro následující účely:

1. pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy

Takové smlouvy s vámi uzavíráme zejména za účelem poskytování našich služeb. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Typicky půjde o smlouvu uzavřenou prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Vaše osobní údaje pak zpracováváme přímo za účelem vyřízení vaší objednávky, poskytování našich služeb či pro vyřízení vaší reklamace.

2. pokud je to nezbytné pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Vaše osobní údaje zpracováváme také v návaznosti na naše povinnosti z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví. Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje takto zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

3. pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Takovým naším oprávněným zájmem může být ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Naším oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky, jakož i kontrola kvality našich služeb. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání takových našich oprávněných zájmů.

Naším oprávněným zájmem je rovněž informovat Vás o našich aktivitách a aktuálních nabídkách (přímý marketing), což může probíhat prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či jiných kontaktních údajů, které nám sdělíte. Zasílání obchodních sdělení můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v závěru námi zasílaných e-mailů či zasláním žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na náš níže uvedený e-mailový kontakt.

Naším oprávněným zájmem může být také hledání nových spolupracovníků, nabírání nových zaměstnanců a obsazování volných pozic. Z tohoto důvodu tak zpracováváme v nezbytné míře Vaše osobní údaje, pokud jste uchazečem o práci v naší společnosti, a to až do skončení daného výběrového řízení (neposkytnete-li nám výslovný souhlas s jejich dalším zpracováním).

4. na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete pro další konkrétní případy

Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme po dobu, po kterou máme váš souhlas.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou naší webové stránky

Ke zpracování vašich údajů dochází rovněž přímo v souvislosti s návštěvou naší webové, kdy jsou zaznamenány údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. V souvislosti s návštěvou naší webové stránky jsou automaticky zaznamenány následující informace:

 • IP adresa Vašeho zařízení
 • datum a čas přístupu,
 • síť, ze které přistupujete,
 • prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu k internetu.

Tyto údaje jsou využívány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištěné správného fungování našich webových stránek. Tyto informace jsou automaticky smazány v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče.

Pokud aktivně navštívíte naše stránky na sociálních sítích Facebook(např. dáte „like“ naší stránce, komentujete nebo sdílíte náš příspěvek či přidáte příspěvek na naši stránku), jsou nám rovněž zpřístupněny vaše údaje coby uživatelů sociálních sítí, a to v souladu s vaším uživatelským nastavením.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

V rámci činnosti naší společnosti mohou nastat případy, kdy jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout někomu dalšímu.

Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme (např. předání vašich kontaktních údajů našim lektorům), nebo pro zajištění fungování naší společnosti (např. externí účetní služby), tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností, případně na základě vašeho výslovného souhlasu. 

Některé z vašich osobních údajů uchováváme také prostřednictvím služeb datových úložišť, internetových cloudů, v rámci e-mailového klienta či v rámci uživatelských profilů naší společnosti na sociálních sítích.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů:

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující, která vůči nám můžete za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky pro to dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci, pokud jsou splněny podmínky pro to dané právními předpisy.

V případě, že některé z vašich osobních údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením (e-mailem) na níže uvedený kontaktní e-mail.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 70837627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Kontaktní telefon:  +420 739 759 759
Kontaktní e-mail:   info@zoomering.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 5.5.2021

Nahoru